Amy Edmondsons nye bog Den rigtige slags forkert (eng. Right Kind of Wrong) handler om at forene os med at være fejlbarlige mennesker, der lærer hele livet. Her lidt om bogen, der har forord af Christian Ørsted, hvor Edmondson konkluderer, at den rigtige slag forkert kræver selvindsigt, situationsforståelse og systemforståelse.

”Anmoder om tilladelse til at hente en øl!” råber min niece. ”Tilladelse givet!” svarer et kor prompte. Der ølbowles videre. Det er sommer og min søsters have en fyldt med studenter og familie til studenterfest. Jeg lærer lige her, at ølbowling har nået et andet niveau, end da jeg selv blev student. Der er mange flere regler om Kaptain Morgan, russere og tilladelser, men det er sjovere og for flere deltagere.

Hvorfor tænkte jeg på netop denne dag midt i Amy’s nye bog? Det gjorde jeg, fordi fejl i stedet for at bringe skam, splittelse and ansvarsfralæggelse, skal bringe nysgerrighed, sammenhold og ejerskab – gerne med et stolt: ”Beder om tilladelse til at lære!” fra enkeltpersoner, og et opbakkende ”Tilladelse givet!” fra fællesskabet.  

Jeg behøver ikke fortælle dig, at Edmondsons bog er god, for den har allerede vundet anerkendelse og utallige priser, herunder Financial Times and Schroders Business Book of the Year Award 2023. I stedet får I herunder lidt om det, jeg tager med mig fra bogen, som de vigtigste pointer.

Vi skal ikke fejle mere

Psykologisk tryghed som koncept og bogen opmuntrer ikke til, at vi skal fejle mere, men at vi skal fejle klogere – og maksimere læring af alle former for fejl. Vi skal blive venner med vores fejl og fejlbarlighed. Hertil hører det selvfølgelig at skabe et miljø, hvor det er trygt at eksperimentere og lære individuelt og kollektivt.

For mig handler det i høj grad om at minimere værdighedstab – både på individniveau og i fællesskaber, hvor følelser som skam, skyld og følelsen af at blive afvist, erstattes af nysgerrighed og adfærd, der inkluderer alle.

Fiaskoer og fejl er et livsvilkår, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi fejler, men om hvordan og hvornår. Paradoksalt nok, bliver det lettere at være ”rigtig”, når vi tillader os at fejle og være “forkerte”.

”Det bliver nemmere at vedkende sig sine fejl, når man accepterer den menneskelige fejlbarlighed som et faktum og bruger denne accept til at lære og forbedre noget.”

Den Rigtige Slags Forkert, side 120

Amy Edmondsen

Prof @ Harvard Business School; Author of "Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well"

Sproget om fejl er fundamentet

Første del af bogen er på mange måder en velskrevet gentagelse og viderebygning til Edmondsons hovedpointer omkring psykologisk tryghed og referenceramme om fejl med nye fine eksempler og gode, understøttende fortællinger. Hun slår fast, at det interpersonelle er afgørende for teampræstationen og understreger vigtigheden af et fælles sprog omkring fejl og læring. Herunder de tre fejltyper: Basale, komplekse og intelligente fiaskoer (Eng: Simple, Complex and Intelligent Failure)    

  • Basale fiaskoer sker ofte i kendt terræn med lille usikkerhed og har ofte en simpel årsag. Måske vi vidste, at vi gjorde noget uklogt (måske først bagudrettet). Der kan være mange grunde til, vi ikke tænkte os om, eksempelvis tidspres eller sjusk.
  • Komplekse fiaskoer består af en lang række mindre fejl i mere komplekse systemer, der ikke i sig selv burde betyde det helt store, men sammen kan have store negative konsekvenser.
  • Intelligente fiaskoer sker ofte ”planlagt” i ukendt terræn, hvor usikkerheden er høj. De er eksperimenterende og har ofte til formål, at vi lærer i mindre skala, inden vi opskalerer. Vi afprøver nyt på en velovervejet måde, som vi har en idé om fungerer, og når det ikke gør det, så lærer vi af det.

Edmondson nævner tre barrierer, som ofte skyldes, at vi ikke formår at fejle på den gode måde: Det er modvilje, forvirring og frygt. De kan afhjælpes med henholdsvis revideret rammesætning til at opbygge sunde tankebaner (mindset), en begrebsramme til at skelne mellem fiaskotyper, og psykologisk tryghed.

“Det ligger i menneskets natur at skjule sandheden, når det står klart, at den vil medføre straf eller sågar bare misbilligelse. Vores frygt for at blive afvist udgør den tredje barriere mod at bruge teorien om at fejle på den gode måde.”

Den Rigtige Slags Forkert, 2023, side 49

Amy Edmondsen

Prof @ Harvard Business School; Author of "Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well"

Hun minder om, ikke at opfatte figurernes kriterier som rigide lakmusprøver, men som en guide til at skelne mellem intelligente fiaskoer og andre fiaskoer. Hun får i samme åndedrag givet en rufl til fail-fast-and-often-retorikken.

Hun sætter ord på, hvordan vores følelsesmæssige respons på fejl er en udfordring for læring, og understreger forskning, der påviser, at det opbygger tillid og engagement at vise sårbarhed.

 

Selvindsigt, situationsforståelse & systemforståelse

I bogens anden del bygger hun på sproget og tilgangen til fejl og eksemplificerer, at kompetencer som selvindsigt, situationsforståelse og systemforståelse er nøglen til at lykkes med at fejle klogt. Den kompleksitet hun taler en del om i tidligere bøger, pointerer hun i denne bog, især skyldes den indbyrdes forbundethed systemer har. Det gælder uanset, om systemet er en maskine, en værdikæde eller en organisation. Hun låner begrebet “tæt kobling” fra ingeniørverdenen og siger hermed, hvor vigtigt det er, at vi er bevidste om og nysgerrige på forbundethed og påvirkningskraft.

Til teorien omkring selvindsigt, tager hun fat i flere velkendte teorier som eksempelvis Carol Dwecks Fixed & Growth Mindset og bias-teori, og især linket til kognitiv adfærdspsykologi er ny i Edmondsons bøger. Her er det vigtig, at vi forstår, at menneskers følelser, der er forprogrammeret i thalamus og amygdala, aktiveres af vores evalueringer af eksterne stimuli – ikke af selve stimuliene. Evalueringerne finder sted i hjernebarken og udløser følelser, som fører til adfærd. Så, hvad vi tænker om begivenheden betyder noget, ikke selve begivenheden.  

Hun opfodrer til at udfordre automatreaktioner til fordel for mere konstruktive reaktioner – altså høj intrapersonel emotionel intelligens. Som kvinden bag psykologisk tryghedskonceptet fremhæver hun selvfølgelig også vigtigheden af de interpersonelle kompetencer, blandt andet fordi samskabelse og kollektiv læring er så vigtigt. Faktisk, så fristes jeg til at sige, at det er sjældent, jeg møder en så socialkonstruktivistisk ingeniør.

Situationsforståelse handler ifølge Edmondson om at ”forstå, hvor man befinder sig lige nu, så man kan tilegne sig det rigtige mindset til konteksten og det, der er på spil.” (side 235) Herunder også forståelse for graden af usikkerhed, og hvad den bringer med sig.

Hun giver simple og konkrete værktøjer som rammesætning med Stop – Udfordrer – Vælg og simple spørgsmål til at bringe systemforståelsen i spil, så som: Hvem og hvad vil ellers blive påvirket af denne beslutning eller handling? Hvilke yderligere konsekvenser kan denne beslutning eller handling få for fremtiden? Hun bruger en skala fra konsistent til nyt til at vurdere risici og drive dialog.

Hun introducerer og eksemplificerer en opsummerende matrice kaldet Fiaskolandskabet, som giver et fælles sprog i processer relateret til eksempelvis problemløsning, beslutningstagning, udvikling samt projektplanlægning. Hun inviterer til at bruge systemtænkning til at ændre måden, vi tænker over fejl og risiko på, blandt andet ved at flytte dialogen væk fra individet og ud i konteksten.

 

Der, hvor situationsforståelsen møder selvindsigten, er, når vi formår at rammesætte fejl og flytte følelser fra skam til spænding. Og i det hele taget er vores evne til at rammesætte altafgørende for kulturer og situationer med høj psykologisk tryghed – og jo også central i Edmondsons The Fearless Organisation fra 2018 og hendes Leadership Toolkit. Det gælder både i dét, vi siger, og måden, vi siger det på. Hun giver eksemplet, hvor en arbejdsplads omdøber en near-miss-log til en Good-catch-log. Listigt reframet, siger jeg bare.     

“At fejle på den forkerte måde, er ikke eksakt videnskab. Manualen er stadig under udarbejdelse og vil blive revideret til evig tid.”

Den Rigtige Slags Forkert, 2023, side 287

Amy Edmondsen

Prof @ Harvard Business School; Author of "Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well"

Et budskab jeg tilknytter mig

Bogen er et opråb om flere ”det-kunne-ske-for-alle”-tanker til os selv, og et markant skifte fra en præstationsramme til en læringsramme i fællesskaber. Og jer, der kender mig ved, at dér melder jeg mig gerne under fanerne(!) Selv vil jeg bede om mere ”5 x why” og mindre ”5 x who”…både i organisationer og i offentligheden. Vi kan jo starte med medierne, men det er en længere historie, som bliver en anden gang.

Bogen bekræfter, at når jeg leger og eksperimenter med nye måder for at skabe kulturelle forandringer og bygge kompetencer i organisationer og lærer af processen og resultatet, så kan jeg klappe mig selv på skulderen. Men bogen gør også lidt nas personligt, fordi mit eget opgør med perfektheden har noget vej igen. Jeg er (på godt og ondt) min egen værste kritiker – nogle gange er jeg alt for hård ved mig selv, selvom jeg godt ved, det er menneskeligt at fejle, og mine tanker er destruktive. Så lad hovedpointerne fra denne fremragende bog sætte rammen for mit 2024 og minde mig om konstant at sige ”Beder om tilladelse til at lære!”

…og ps. Eneste anke er, at det danske sprogs nuancer og konnotationer omkring fejl (eng: mistake), som handler om processen, og fiasko (eng: failure), som handler om resultatet. Jeg bryder mig ikke om ordet fiasko (og det er jo subjektivt), som jeg personligt vil bruge mere sparsomt og erstatte med fejl.

Bogens fulde titel er: Den rigtig slags forkert. Psykologisk Tryghed og teorien om at fejle på den gode måde. Og på engelsk: Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well.

Foto: PR

Hvis du har spørgsmål til køb af bogen eller er interesseret i en dialog om, hvordan et samarbejde med Vagus kan styrke dig, jeres team eller din organisation, så skriv eller ring gerne til mig. 

Sarah Møller Lundberg

Sarah Møller Lundberg

Senior Kommunikationskonsulent

+45 20670077