Skab en compassion-fokuseret kultur. Lyder det blødt? Det er benhård business.

Forskning viser, at både organisationens økonomiske, sociale og menneskelige bundlinje bliver påvirket positivt af compassion. Compassion ligger højt på listen over nyere, vigtige omtalte kulturkarakteristika og ledelsestilgange. Den står som et lysende klart element på den vej, vi skal skabe i vores kommercielle, digitale, hjerneudfordrende virkelighed. Den vej, hvor vi troede performance-kulturen var en genvej, men istedet blev en afstikker, der har afsporet os.

Ingen kan spå om fremtiden, men vi kan lære af nutiden. De rammer, der driver rovdrift på menneskets styrker og udnytter vores svagheder i en sådan grad, at mange mistrives, skal vi ændre på. Vi skal nedbringe stress, angst, depression, ensomhed og mistrivsel. Ikke alene, når vi går på arbejde, men i samfundet som helhed. Vi har brug for sunde relationer mellem mennesker og balance hos individet, hvilket gør compassion til et grundlæggende element på den vej, vi skal skabe. Det handler om at leve med udgangspunkt i og under hensyntagen til helt grundlæggende menneskelige præmisser. Vi skal ikke bare gøre ting bedre, men gøre bedre ting. Vi skal have fokus på, hvorfor og hvordan vi gør, som vi gør, og ikke bare, hvad vi gør. Hvordan løser du konflikter, hvordan holder I møder, eller være nysgerrig fremfor irriteret på, hvorfor kollegaen altid kommer for sent til møder?

 

Fra compassion til compassionfokuseret kultur

De nye organisationsformer flytter i langt højere grad ansvaret for udvikling og trivsel til individet, dog uden at organisationen fralægger sig ansvaret. Tværtimod. Organisationer erkender og anerkender blot de fundamentale instinkter, vi mennesker har, som det stærkeste fundament for udvikling. Paul Gilbert er bærende Compassion-teoretiker og praktiker, hvor især hans tilgang Compassion Fokuseret Terapi har vundet megen anerkendelse. Han er også manden bag meget af den terminologi vi bruger i dag, når vi taler om hjernens følelsesregulerende systemer: Trusselssystemet, Motivationssystemet og det beroligende system.

I Danmark hedder manden, der først sagde medfølelse og bundlinje i samme sætning Michael Andersen. Han gør kognitiv forståelse til en forudsætning for god ledelse og introducerer begrebet compassion-fokuseret ledelse. På samme måde som ejerskabet for udvikling i højere grad hører til på individniveau, skal vi også tale om en compassion-fokuseret kultur og ikke “bare” compassion-fokuseret ledelse. Det sætter krav til os alle, når vi sammen skal genskabe balancen og anvende en mere bæredygtig tilgang til at skabe udvikling og resultater.

“Det sætter krav til os alle, når vi sammen skal genskabe balancen og anvende en mere bæredygtig tilgang til at skabe udvikling og resultater.”

Sarah Møller Lundberg

Senior Kommunikationskonsulent, Vagus Communication

Compassion kort fortalt

Compassion er den overlevelsesstrategi, der gør, at vi som mennesker står som evolutionens overlegne sejrherrer og har fokus på relationer mellem individer, samt balance hos individet. Det handler om at leve med udgangspunkt i og under hensyntagen til de helt grundlæggende menneskelige præmisser, som evolutionen har belønnet os med.

Det engelske begreb Compassion oversætter vi til dansk med medfølelse, men her holder vi os til den engelske term, fordi Compassion ikke handler om en følelse. Det handler om, hvordan vi agerer over for hinanden og med hvilken intention.

Gilbert og andre inden for feltet definerer ofte Compassion som: En åbenhed over for egen og andres lidelse – samt et dybtfølt ønske om både at lindre og forebygge.

Det er en måde at møde os selv og andre på, der understreger både et åbent mindset, intentionen om at ville andre det bedste, samt evnen til at handle. Det handler om individets evne til at agere sympatisk, altså at vi følelsesmæssigt bliver berørt på andres vegne, og empatisk, altså at sætte os i andres sted. Herunder evnen til at tilsidesætte egne behov for andres. Det kan kort sammenfattes i de 5 compassion bud.

De 5 compassion bud

 1. Hav en intention om at lindre egen og andres lidelse.
 2. Lad tvivlen komme både dig selv og andre til gode.
 3. Peg ikke fingre og placer skyld, det bringer os sjældent videre.
 4. Bag adfærd, der umiddelbart virker irrationel eller uforståelig, er der tit lidelse.
 5. Anerkend andres behov, selvom de ikke ligner dine egne.

Ordet lidelse skal forstås bredt og er alt fra at have sovet dårligt om natten eller at være nedtrykt over en dårlig præsentation til et vigtigt møde, til dødsfald i nærmeste familie eller psykiske problemer. Pointen er, at den lidelse vi ikke er opmærksomme på, ikke kan afhjælpes – hverken af os selv eller andre.
Compassion handler om at skabe sunde relationer og ikke bare at gøre ting bedre, men gøre bedre ting. Det er essentielt at have egen og andres trivsel på sinde og sætte fokus på, hvordan og hvorfor vi gør, som vi gør, og ikke bare hvad, vi gør. Compassion er midlet til at skabe psykologisk tryghed og trivsel i teams, samt balance hos individet.

 

Effekten af compassion

Effekten af compassion er veldokumenteret, indiskutabel og mangefacetteret. Opdelt i fire hovedkategorier er herunder nogle af de positive effekter, som compassion har:

 • Fysisk sundhed
  • Reducerer den negative effekt stress har på immunforsvaret.
  • Påvirker vores generelle livsstil i forhold til mad og motion.
  • Giver en mere positiv kropsopfattelse.
  • Gør det nemmere at stoppe med at ryge.
 • Psykisk sundhed
  • Reducerer signifikant selvkritik, bekymring, depression og angst.
  • Skaber bedre overblik under mindre pres og mindre tendens til at blive følelsesmæssigt overvældet af situationer, også de svære.
  • Øger motivation og vedholdenhed i modgang.
  • Føler mindre negativ påvirkning af små og store livskriser og udfordringer – herunder en mindre følelse af ydmyghed, nedtrykthed samt mere rolig og fattet adfærd i pressede situationer.
 • Relationer
  • Højner niveauet af generøsitet og tillid i relationer.
  • Øger evnen til at aflæse andre menneskers signaler og følelsesmæssige tilstand.
  • Øger evnen til at modtage feedback og bruge kritik konstruktivt frem for at tage det personligt.
  • Højner villigheden til at indrømme og acceptere vores egne fejl og lære af dem, samt evnen til at undskylde, når vi begår fejl, der går ud over andre.
 • Udvikling & Performance
  • Har større ønske om at udvikle sig og bruge fejl som katalysator for udvikling.
  • Højner personlige standarder uden at lade perfektionisme blive begrænsende.
  • Øger den kognitive fleksibilitet og nysgerrighed – herunder selvrefleksion, optimisme og gåpåmod.
  • Giver mere objektive og korrekte evalueringer af egen præstation.

(Listen er baseret på Tingleff & Lunding-Gregersen’s meget fine og veldokumenterede liste. Se kilde herunder.)

Forskning viser, at både organisationens økonomiske, sociale og menneskelige bundlinje bliver påvirket positivt af compassion. Den ikke-udtømmende liste ovenfor argumenterer compassion ind på toplisten over vor tids vigtigste kulturkarakteristika og ledelsestilgange.

 

At give og modtage compassion

Følelser kommer i mange sprog, og compassion handler om at se, forstå, rumme og acceptere egne og andres følelser. Hvis du sidder og rynker lidt på næsen og tænker, at det er en smule for psykologisk søgt, så husk blot på, at al adfærd er relateret til følelser.
Vores følelsesmæssige historik og her-og-nu balance i hjernen er selvfølgelig individuel, men på samfundsniveau har vi for mange hjerner, der er karakteriseret ved et overaktivt trusselsystem og motivationssystem og et underaktivt beroligende system. Hjerner i ubalance.
Udover udefrakommende stimuli så opfinder vores hjerne også bekymringer og andre følelser, som ikke nødvendigvis er sande, men opfattes som trusler og aktiverer amygdala. Selvom faren ikke er fysisk, så reagerer vi, som om den er. En overaktiv amygdala giver os kort lunte over for vores børn, gør at vi er på vagt over for kollegaer, og gør os unødvendigt egoistiske. Den gør, at vi tænker mig og mit – ikke vi og os.

Compassion skal derfor ikke ses som et selvcentreret fokus på egne behov, men som noget vi giver til os selv og hinanden for at sikre trivsel og udvikling. Det handler ikke bare om at have det godt, men om at give din og andres hjerner optimale arbejdsbetingelser i det moderne samfund. I praksis handler compassion om tre ting:

 • At give compassion til andre
  Vores opmærksomhed er rettet mod andre, og vi registrerer de signaler, de sender, og forholder os fordomsfrit og undersøgende til andre. Vi spørger og lytter, samt forstår, at der ofte er andre årsager til menneskers adfærd end dem, der umiddelbart falder os ind. Eksempelvis kan du møde kollegaer med compassion, når nogen ikke overholder en deadline, hidser sig op eller virker uengagerede.
 • At modtage compassion fra andre
  Vi har tillid til, at andre vil os det bedste og er åbne over for hjælp. Vi tør vise svagheder og lade andre hjælpe og støtte. Vi er bevidste om egne behov, især omkring (u)balancer i hjernens systemer. Eksempelvis kan du bede om hjælp eller være eksplicit om behov i en periode, hvor du har det svært. 
 • At give compassion til sig selv
  Du er bevidst om egne følelser og behov, især behovet for at aktivere det beroligende system. Du skal især være på vagt over for din selvkritik, der kan sætte gang i tankerækker, som hæmmer indlæring, udvikling og performance. Du skal møde dig selv og tale til dig selv, som du ville tale til en god ven. Eksempelvis kan du sige nej til flere opgaver, når du allerede har for meget arbejde og tilgive dig selv, når du handler uhensigtsmæssigt i situationer på job eller hjemme.

Intentionen spiller en væsentlig rolle. Din opfattelse af din kollegas intention er fundamental for tilliden mellem jer. Tænker han på sig selv, eller har han dig og dine behov for øje? Er det, hun siger nu personligt, eller er det blot for, at vi bedre kan løse opgaven?
Compassion sætter ord på den ønskværdige grundlæggende intention, der er med til at skabe en stærk kultur til at afhjælpe lidelse. Her er ledernes rolle og adfærd vigtig, men compassion involverer alle individer i en organisation. Det handler om intentionen overfor andre og os selv, og ejerskabet for egen motivation, udvikling og arbejdsglæde. Studier viser nemlig, at compassion for os selv er mere effektivt til at skabe og vedligeholde motivation end selvkritik.

I bogen Lad os alle lede får du konkrete metoder til, hvordan I skaber en compassion-fokuseret kultur. Køb den her. 

 

Kilder

 • Andersen, Michael: Compassionfokuseret ledelse – bundlinje gennem selvledelse og medfølelse, 2015
 • Gilbert, Paul (editor): Compassion. Concepts, Research and Applications, 2017
 • Tingleff, Henrik & Lunding-Gregersen, Vibeke: Hjernen på overarbejde – derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund, 2018

Hvis du har spørgsmål til køb af bogen eller er interesseret i en dialog om, hvordan et samarbejde med Vagus kan styrke dig, jeres team eller din organisation, så skriv eller ring gerne til mig. 

Sarah Møller Lundberg

Sarah Møller Lundberg

Senior Kommunikationskonsulent

+45 20670077